لیست پزشکان بیمارستان شریعتی تهران

لیست پزشکان بیمارستان شریعتی تهران به شرح ذیل است، می توانید تخصص یا نام پزشک مد نظر خود را جستجو بفرمایید:

نام پزشکتخصص یا فوق تخصصفلوشیپ یا فوق تخصص:درمانگاه
دکتر آسیه  منصوردکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر حامد  محمدیدکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر سمیه  اصغریدکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر حسین  ایمانیدکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر آسیه  منصوردکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر حامد  محمدیدکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر سمیه  اصغریدکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر حسین  ایمانیدکترای علوم تغذیهدرمانگاه تغذیه
دکتر ثریا  شهرزادفلوشیب پیس میکر و الکتروفیزیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر ثریا  شهرزادفلوشیب پیس میکر و الکتروفیزیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر اشرف  آل یاسینفلوشیپ IVFدرمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری (نازائی)
دکتر منصوره  یراقیفلوشیپ اختلالات کف لگن در زناندرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر منصوره  یراقیفلوشیپ اختلالات کف لگن در زناندرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر آزاده  یوسف نژادفلوشیپ آنکولوژی زناندرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر مریم  نورزادهفلوشیپ پریتانولوژیدرمانگاه مادران باردار (پریناتال)
دکتر وجیهه  مرصوصیفلوشیپ پریتانولوژیدرمانگاه مادران باردار (پریناتال)
دکتر فرنوش  محمدیفلوشیپ جراحی فک و دهان و صورت کرانیوفاسیال کودکاندرمانگاه جراحی فک و صورت
دکتر مهسا  ناعمیفلوشیپ طب مادر و جنیندرمانگاه مادران باردار (پریناتال)
دکتر فاطمه  سرویفلوشیپ ناباروریدرمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری (نازائی)
دکتر آیدا  نجفیانفلوشیپ نازائیدرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر آیدا  نجفیانفلوشیپ نازائیدرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر صدیقه  حسینی موسیفلوشیپ نازائیدرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر آیدا  نجفیانفلوشیپ نازائیدرمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری (نازائی)
دکتر آیدا  نجفیانفلوشیپ نازائیدرمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری (نازائی)
دکتر محمدرضا  استادعلی دهقیفوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینیدرمانگاه ایمونولوژی
دکتر محمدرضا  استادعلی دهقیفوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینیدرمانگاه ایمونولوژی
دکتر علیرضا  باقریفوق تخصص بیماری های ریهدرمانگاه ریه
دکتر رسول  علیان نژادفوق تخصص بیماری های ریهدرمانگاه ریه
دکتر سیده زهرا  فتوک کیائیفوق تخصص بیماری های ریهدرمانگاه ریه
دکتر علیرضا  باقریفوق تخصص بیماری های ریهدرمانگاه ریه
دکتر عباس صالحی عمرانفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر خسرو  شریفیفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر خسرو  شریفیفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر محمدرضا  سرزعیمفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر محمدرضا  سرزعیمفوق تخصص جراحی قلب و عروقدرمانگاه جراحی قلب
دکتر طاهره  رستمیفوق تخصص خون و سرطان اطفالدرمانگاه پیوند مغز و استخوان اطفال
دکتر طاهره  رستمیفوق تخصص خون و سرطان اطفالدرمانگاه پیوند مغز و استخوان اطفال
دکتر طاهره  رستمیفوق تخصص خون و سرطان اطفالدرمانگاه پیوند مغز و استخوان اطفال
دکتر محمدرضا رستمیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر حسین  کامران زادهفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر طناز  سیاربحریفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سروش رادفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر طناز  سیاربحریفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر مریم  برخوردارفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سروش رادفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر مریم  برخوردارفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر محمدرضا رستمیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر حسین  کامران زادهفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سحر  توکلی شیراجیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر محمد  بیگلریفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر محمد  بیگلریفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر محمد  بیگلریفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر طناز  سیاربحریفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سحر  توکلی شیراجیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر مریم  برخوردارفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سیداسداله موسویفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر مریم  برخوردارفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سیداسداله موسویفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سحر  توکلی شیراجیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سروش رادفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر سروش رادفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر محمدرضا رستمیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر محمدرضا رستمیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر محمدرضا رستمیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندرمانگاه بیماری های خون و سرطان بالغین
دکتر مجید  علیخانیفوق تخصص روماتولوژیدرمانگاه روماتولوژی
دکتر مجید  علیخانیفوق تخصص روماتولوژیدرمانگاه روماتولوژی
دکتر رویا  طاهری تفتیفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولددرمانگاه اطفال
دکتر محمدرضا  مهاجری تهرانیفوق تخصص غدد داخلی و متابولیسمدرمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر سیدمحمود  سجادی جزیفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بالغیندرمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر محبوبه  ابراهیم پورفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بالغیندرمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر نکو  پناهیفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بالغیندرمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر مهناز پژمان ثانیفوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بالغیندرمانگاه غدد درون ریز و متابولیسم
دکتر نگار حسن زاده قشلاقیفوق تخصص قلب و عروقدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر احمد حرمتیفوق تخصص گوارش و کبد بالغیندرمانگاه گوارش و کبد
دکتر مجید سروریفوق تخصص گوارش و کبد بالغیندرمانگاه گوارش و کبد
دکتر مجید سروریفوق تخصص گوارش و کبد بالغیندرمانگاه گوارش و کبد
دکتر عصمت  عبداله پورفوق تخصص نفرولوژیدرمانگاه پیوند کلیه
دکتر عصمت  عبداله پورفوق تخصص نفرولوژیدرمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)
دکتر فرناز توکلیفوق تخصص نفرولوژیدرمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)
دکتر سیده فاطمه  یعقوبیفوق تخصص نفرولوژیدرمانگاه نفرولوژی (داخلی کلیه)
دکتر ستاره  ثاقبفوق تخصص نوزاداندرمانگاه اطفال
دکتر محمدحسین  نبیانمتخصص ارتوپدیفلوشیپ ارتوپدی کودکاندرمانگاه ارتوپدی
دکتر رضا شهریار  کامرانیمتخصص ارتوپدیفلوشیپ جراحی دستدرمانگاه ارتوپدی
دکتر آرش  شرافت وزیریمتخصص ارتوپدیفلوشیپ جراحی زانودرمانگاه ارتوپدی
دکتر فردیس  وثوقیمتخصص ارتوپدیفلوشیپ جراحی زانودرمانگاه ارتوپدی
دکتر سعیدرضا  مهرپور محمدآبادیمتخصص ارتوپدیفلوشیپ جراحی ستون فقراتدرمانگاه ارتوپدی
دکتر لیلا  اوریادی زنجانیمتخصص ارتوپدیفلوشیپ جراحی شانهدرمانگاه ارتوپدی
دکتر زینب  نادرپورمتخصص بیماری های داخلیفوق تخصص بیماری های ریهدرمانگاه ریه
دکتر زینب  نادرپورمتخصص بیماری های داخلیفوق تخصص بیماری های ریهدرمانگاه ریه
دکتر علی  علی عسگریمتخصص بیماری های داخلیفوق تخصص گوارش و کبد بالغیندرمانگاه گوارش و کبد
دکتر فائزه  مقیم پور بیژنیمتخصص بیماری های داخلیدرمانگاه بیماری های داخلی
دکتر الهه  بهاروند احمدیمتخصص بیماری های داخلیدرمانگاه بیماری های داخلی
دکتر سعید  پورحسنمتخصص بیماری های داخلیدرمانگاه بیماری های داخلی
دکتر طاهره  یاوریمتخصص بیماری های داخلیدرمانگاه بیماری های داخلی
دکتر محمد  عبداللهیمتخصص بیماری های داخلیدرمانگاه بیماری های داخلی
دکتر سمیه مرادپناهمتخصص بیماری های زنان و زایمانفلوشیپ آنکولوژی زناندرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر مرضیه  آقا حسینیمتخصص بیماری های زنان و زایماندرمانگاه بیماری های زنان و زایمان
دکتر مرضیه  آقا حسینیمتخصص بیماری های زنان و زایماندرمانگاه بیماری های زنان و زایمان فوق تخصص ناباروری (نازائی)
دکتر زهرا لاله  اسلامیانمتخصص بیماری های زنان و زایماندرمانگاه مادران باردار (پریناتال)
دکتر شیرین  افهمیمتخصص بیماری های عفونیدرمانگاه بیماری های عفونی و گرمسیری
دکتر نگین  اسمعیل پورمتخصص بیماری های عفونی و گرمسیریدرمانگاه بیماری های عفونی و گرمسیری
دکتر زهرا جهانیمتخصص بیماری های عفونی و گرمسیریدرمانگاه بیماری های عفونی و گرمسیری
دکتر آرزو سلامی خانشانمتخصص بیماری های عفونی و گرمسیریدرمانگاه بیماری های عفونی و گرمسیری
دکتر فرحناز  نیک دوستمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اکوکاردیوگرافیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر هانیه حاجی علی فینیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اکوکاردیوگرافیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر سیدعبدالحسین  طباطبائیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر علی  عباسیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر علی  عباسیمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر شهرزاد  آشوریمتخصص بیماری های قلب و عروقفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژیدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر پوریا احمدیمتخصص بیماری های قلب و عروقدرمانگاه بیماری های قلب و عروق
دکتر زهرا  وهابیمتخصص بیماری های مغز و اعصابداخلی اعصاب (نورولوژی)
دکتر نازیلا  ملکیانمتخصص بیماری های مغز و اعصابدرمانگاه داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر علیرضا  خواجه نصیریمتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه بیهوشی
دکتر رضا  عاطف یکتامتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه درد
دکتر رضا  عاطف یکتامتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه بیهوشی
دکتر رضا  عاطف یکتامتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه بیهوشی
دکتر رضا  عاطف یکتامتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه بیهوشی
دکتر علیرضا  خواجه نصیریمتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه بیهوشی
دکتر علیرضا  خواجه نصیریمتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه درد
دکتر علیرضا  خواجه نصیریمتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه درد
دکتر رضا  عاطف یکتامتخصص بیهوشیفلوشیپ درددرمانگاه درد
دکتر بهنام  بهنوشمتخصص پزشکی قانونیدرمانگاه پزشکی قانونی
دکتر آرش  عکاظیمتخصص پزشکی قانونیدرمانگاه پزشکی قانونی
دکتر میترا  اخلاقیمتخصص پزشکی قانونیدرمانگاه پزشکی قانونی
دکتر مریم  رضاییمتخصص پزشکی قانونیدرمانگاه پزشکی قانونی
دکتر محمدحسین  صادقیانمتخصص پزشکی قانونیدرمانگاه پزشکی قانونی
دکتر شیما قنادیمتخصص پزشکی ورزشیدرمانگاه پزشکی ورزشی
دکتر محمدحسین  پورغریبمتخصص پزشکی ورزشیدرمانگاه پزشکی ورزشی
دکتر محمدحسین  پورغریبمتخصص پزشکی ورزشیدرمانگاه پزشکی ورزشی
دکتر محمدحسین  پورغریبمتخصص پزشکی ورزشیدرمانگاه پزشکی ورزشی
دکتر محمدحسین  پورغریبمتخصص پزشکی ورزشیدرمانگاه پزشکی ورزشی
دکتر طاهره  پادگانهمتخصص جراحی دهان و فک و صورتدرمانگاه جراحی فک و صورت
دکتر فرنوش  رزم آرامتخصص جراحی دهان و فک و صورتدرمانگاه جراحی فک و صورت
دکتر نصیر  فخارمتخصص جراحی عمومیفلوشیپ پیوند کبددرمانگاه جراحی عمومی
دکتر فضه  الیاسی نیامتخصص جراحی عمومیفلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)درمانگاه جراحی عمومی
دکتر بهنام  مولویمتخصص جراحی عمومیفلوشیپ جراحی عروقدرمانگاه جراحی عمومی
دکتر آیدین  یعقوبی نوتاشمتخصص جراحی عمومیفلوشیپ جراحی کولورکتالدرمانگاه جراحی عمومی
دکتر رضا  اسلامیانمتخصص جراحی عمومیفوق تخصص جراحی قفسه سینهدرمانگاه جراحی عمومی
دکتر سیدعلیرضا  میرشریفیمتخصص جراحی عمومیدرمانگاه جراحی عمومی
دکتر احمدرضا  سروشمتخصص جراحی عمومیدرمانگاه جراحی عمومی
دکتر شیرزاد  نصیری زویکیمتخصص جراحی عمومیدرمانگاه جراحی عمومی
دکتر غلامرضا  شیرانیمتخصص جراحی فک و صورتفلوشیپ جراحی ترمیمیدرمانگاه جراحی فک و صورت
دکتر سیدرضا  یحیی زادهمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)فلوشیپ پیوند کلیهدرمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر سیدرضا  یحیی زادهمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)فلوشیپ پیوند کلیهدرمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر مهدی امیرچقماقیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)فلوشیپ ناباروری و اختلالات جنسیدرمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر مهدی امیرچقماقیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)فلوشیپ ناباروری و اختلالات جنسیدرمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر مهدی امیرچقماقیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)فلوشیپ ناباروری و اختلالات جنسیدرمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر محمدعلی  صدیقی گیلانیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر محمدعلی  صدیقی گیلانیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر مهدی  رمضانی بیناباجمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (ارولوژی)درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی)
دکتر محسن  رستمیمتخصص جراحی مغز و اعصابفلوشیپ جراحی ستون فقراتدرمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر مرتضی  فقیه جویباریمتخصص جراحی مغز و اعصابفلوشیپ جراحی ستون فقراتدرمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر میلاد شفیع زادهمتخصص جراحی مغز و اعصابدرمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر مسعود  خدیویمتخصص جراحی مغز و اعصابدرمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر کامکار  آیین فرمتخصص جراحی مغز و اعصابدرمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر علیرضا  خوشنویسانمتخصص جراحی مغز و اعصابدرمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر میلاد شفیع زادهمتخصص جراحی مغز و اعصابدرمانگاه جراحی مغز و اعصاب
دکتر نوشین کریمیمتخصص چشم پزشکیدرمانگاه چشم
دکتر حسین  شمشیریمتخصص داخلی مغز و اعصابدرمانگاه داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر اکرم کریمیمتخصص روانپزشکیدرمانگاه روانپزشکی (مشاوره پیوند مغز و استخوان)
دکتر حمیدرضا فاتحمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیدرمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر حمیدرضا فاتحمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیدرمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر انسیه  تفتیان بنادکوکیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیدرمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر انسیه  تفتیان بنادکوکیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیدرمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر انسیه  تفتیان بنادکوکیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشیدرمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

در سایه دانش و مهر، حکایت درمان: پزشکان بیمارستان شریعتی تهران

از قلبی که دوباره می‌تپد تا چشمانی که دوباره می‌بینند، قصه‌هایی از فرشتگانِ نجات در جوار خیابان کارگر شمالی

در پیچ و خمِ زندگی گاهی سلامتی، آن گُهر تابناک، از دستانمان رها می‌شود و دلمان به دنبال پناهی می‌گردد که امید دوباره را بر بومِ وجودمان نقش بزند. بیمارستان شریعتی تهران، با قدمتی به وسعت نیم قرن، همچون نگینی در قلب پایتخت، پناهگاهِ هزاران درد و قصهٔ درمانِ بیماران بوده است.

حکایتِ مادرانه و چشمانی که دوباره دیدند:

خانم زهرا، مادری جوان بود که چشمانش در مقابل آیندهٔ فرزندانش تار می‌شد. بیماری کاتاراکت، مانند پردهٔ غباری بر چشمانش سایه انداخته بود. اما او دل را به متخصصان بیمارستان شریعتی سپرد. دستانِ توانمند جراحان و نورِ دانشِ پزشکان این بیمارستان، پرده از چشمانش برداشت و نه تنها بینایی‌اش را به او بازگرداند، بلکه نور امید را به دلش تاباند. خانم زهرا با اشک‌هایی از جنسِ شوق می‌گفت: “پزشکان اینجا، نه فقط چشمانم را درمان کردند، بلکه به منِ مادر دوباره قدرت دیدن آیندهٔ فرزندانم را دادند.”

بیمارستان شریعتی، دانشگاهی برای درمان و مهربانی:

بیمارستان شریعتی، با عنوان یک مرکز آموزشی-درمانی پیشرو، توانسته است با تلفیقِ دانش و تجربه، به بیماران عزیز خدمت‌رسانی کند. بخش‌های مختلف این بیمارستان، از جراحی عمومی و قلب و عروق گرفته تا چشم‌پزشکی و اطفال، با حضور اساتید برجسته و پزشکان بااستعداد، آماده ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا هستند.

دانش، چراغِ راه در دالان‌های درمان:

پزشکان بیمارستان شریعتی، علاوه بر تعهد و مهربانی، همواره در تلاشند تا دانش خود را به روز نگه دارند و از جدیدترین یافته‌های پزشکی بهره بگیرند. این امر، باعث شده است که بیمارستان شریعتی به عنوان یکی از مراکز پیشرو در درمان انواع بیماری‌ها، از جراحی‌های قلب و مغز گرفته تا پیوند اعضا، شناخته شود و نامش در محافل علمی و درمانی جهان بدرخشد.

مهربانی، مرهمی بر رنجِ بیماری:

در کنار دانش و تخصص، مهربانی یکی از ویژگی‌های بارز پزشکان بیمارستان شریعتی است. آن‌ها می‌دانند که بیماران، در شرایط سختِ بیماری، نیازمند آرامش و همراهی هستند. با همین نگاهِ همراهانه، آن‌ها توانسته‌اند به عنوان امین و همراه بیماران در مسیر درمان، قدم برداشته و با صبوری و همدلی، مرهمی بر رنجِ بیماران باشند.

سخن آخر:

پزشکان بیمارستان شریعتی، نه تنها با مهارت و تخصص خود، بلکه با مهربانی و تعهدی که دارند، به عنوان فرشتگانِ نجات، در کنار بیماران ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند تا سلامتی را به آن‌ها هدیه دهند. این پزشکان دلسوز، نمادِ فداکاری و انسانیت هستند و به همین دلیل، نام بیمارستان شریعتی، با دانش و مهر، در طومارِ سلامت ایران حک شده است.

تبلیغات در سایت فکر آزاد؟

اگر مرکز درمانی در هر نقطه از کشور دارید که قصد تبلیغات آن را دارید، می‌توانید در صفحات مرتبط سایت ما آن را به طور کامل معرفی کنید. برای درخواست ثبت سفارش می‌توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط