تپشِ امید، در نغمه تخصص: لیست پزشکان بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران، حامیان قلب‌های شما به شرح ذیل است، می توانید تخصص یا نام پزشک مد نظر خود را جستجو بفرمایید:

نام پزشکدرجه علمیمدرک تحصیلی
دکتر اکبر نیک پژوهدانشیارمرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دکتر احمد امیناستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ نارسایی قلب
دکتر سپیده تقویاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ نارسایی قلب
دکتر نسیم نادریاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ نارسایی قلب
دکتر زهرا خواجعلیدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ بیماری های مادرزادی قلب و عروق
دکتر صدیقه ساعدیدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ بیماری های مادرزادی قلب و عروق
دکتر سید محمد مهدی پیغمبریاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر فرشاد شاکریاناستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر سید محمد علی صدر عاملیاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر سیف اله عبدیاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر عطا فیروزیاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر مجید کیاوراستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر مجید ملکیاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر فریدون نوحیاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
آرمین الهی فراستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر محمدرضا بایاستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
زهرا حسینیاستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر سید جمال موسویاستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر علی زاهد مهردانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر پرهام صادقی‌پوردانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر محمدجواد عالم‌زاده انصاریدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر رضا کیانیدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر بهرام محبیدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر محسن معدنیدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر زهرا امکان جواستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر مجید حق‌جواستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر فرزاد کمالیاستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر ابوالفتح علیزاده دیزدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر امیر فرجام فاضلی‌فردانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر شبنم مددیدانشیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
دکتر مژگان پارسائیاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر نیلوفر سمیعیاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر مریم شجاعی‌فرداستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر آذین علیزاده اصلاستاد متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر شبنم بوداغاستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر حمیده خصالیاستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر فریبا رشیدی قادراستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر ناهید رضائیاناستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر راحله کاویانیاستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر گلناز هوشمنداستادیار متخصص قلب و عروق - فلوشیپ اکو کاردیوگرافی
دکتر امین الهی فراستادیار متخصص قلب و عروق
دکتر سید ارمیا تابندهاستادیار متخصص قلب و عروق
دکتر مهشید حسامیاستادیار متخصص علوم آزمایشگاهی
دکتر مرضیه متولیاستاد متخصص رادیولوژی
دکتر ساناز اسدیان لفمجانیاستادیار متخصص رادیولوژی
دکتر حمیدرضا پور علی اکبردانشیار متخصص رادیولوژی
دکتر کیارا رضائی کلانتریدانشیار متخصص رادیولوژی
دکتر علی محمدزاده کوه‌پارهدانشیار متخصص رادیولوژی
دکتر سید محمود معراجیاستاد متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان
فرشاد جعفریاستادیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان
حمیدرضا قائمیاستادیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان
دکتر حجت مرتضی‌ئیان لنگرودیدانشیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان - فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان
دکتر سید محمد دلیلیدانشیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان - فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب کودکان
دکتر محمدرفیع خورگامیاستادیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان
دکتر حسین شهزادیاستادیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان
دکتر رضا عباس‌زادهاستادیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان
دکتر گلنار مرتاض هجریاستادیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان
دکتر آویسا طبیبدانشیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان
دکتر مریم مرادیاندانشیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان
دکتر سید محمد مهدویدانشیار متخصص داخلی کودکان - فوق تخصص قلب کودکان
دکتر مرتضی نایبیاستادیار متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش و کبد
دکتر ناهید یعقوبیاستاد متخصص پزشکی هسته ای
دکتر سید حسن فیروزآبادیدانشیار متخصص پزشکی هسته ای
دکتر هادی ملکدانشیار متخصص پزشکی هسته ای
دکتر رسول فراست کیشاستاد متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر محمدضیا توتونچی قربانیاستاد متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر رسول آذرفریناستاد متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر عوض حیدر پور شهرضاییاستاد متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر علی صادقیاستاد متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر محسن ضیائی فرداستاد متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر ناهید عقدائیاستاد متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر فاطمه شیما هادی پورزادهاستادیار متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر کورش تیر گر فاخریاستادیار متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر یاسمین چائی بخش لنگرودیاستادیار متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر مریم قدیمیاستادیار متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر تورج بابائیدانشیار متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
دکتر سیده زهرا فریطوسدانشیار متخصص بیهوشی - فلوشیپ بیهوشی قلب
معصومه حسین زاده اماماستادیار متخصص بیهوشی - فلوشیپ آی سی یو
آرام یزدانیاستادیار گروه مشاوره ای
دکتر سعید حسینیاستاد فوق تخصص جراحی قلب
دکتر علی صادق پور طبائیاستاد فوق تخصص جراحی قلب
دکتر علیرضا علیزاده قویدلاستاد فوق تخصص جراحی قلب
دکتر غلامرضا عمرانیاستاد فوق تخصص جراحی قلب
دکتر مازیار غلامپور دهکیاستاد فوق تخصص جراحی قلب
دکتر علیرضا یعقوبی گلوردیاستاد فوق تخصص جراحی قلب
دکتر امیر حسین جلالیاستادیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر فرشاد جلیلی شاهاندشتیاستادیار فوق تخصص جراحی قلب
سارا حسینی زوارهاستادیار فوق تخصص جراحی قلب
مهدی دلیری رضا قلی قشلاقیاستادیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر یاسر طلوعی تباراستادیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر بهادر بهارستانیدانشیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر حسن تاتاریدانشیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر محمدحسن غفاری‌نژاددائی دین‌محمدیدانشیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر فرانک کارگردانشیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر نادر گیوتاجدانشیار فوق تخصص جراحی قلب
دکتر سعید افتخاری سایر پزشکان مرکز
دکتر محمدرضا پوستی سایر پزشکان مرکز
دکتر هدیه عموزاده سایر پزشکان مرکز
دکتر مهدیه فرخ زاده تفرشی سایر پزشکان مرکز
دکتر رضا گل پیرا سایر پزشکان مرکز
دکتر یوسف مقدم سایر پزشکان مرکز
دکتر سعیده مظلوم زادهاستاد سایر پزشکان مرکز
دکتر آزاده افضل‌نیااستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر فرامرز امیریاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر یاسمن خلیلیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر فیدان شبانیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر زهرا شفیعیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر محمود شیخ فتح الهیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر حسن‌اله صادقیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر علی صفائیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر لیلا عبدالکریمیاستادیار سایر پزشکان مرکز
مائده عربیان حسین آبادیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر سیده زهرا قائم‌مقامیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر بهشید قدر دوست نخ چیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر سمیرا کلائی نیااستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر آرشیده مشایخاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر شیرین منشوریاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر سیده باران هاشمیاستادیار سایر پزشکان مرکز
دکتر هومن بخشنده آبکناردانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر احمد بیطرفان رجبیدانشیار سایر پزشکان مرکز
سیدمحمود تارادانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر فرخ تافتاچیدانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر مهرداد حق ازلیدانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر شیوا خالق پرستدانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر پردیس مراد نژاددانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر کامبیز مظفریدانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر مهشید ملکوتیاندانشیار سایر پزشکان مرکز
دکتر نجات مهدیهدانشیار سایر پزشکان مرکز
دکترناصر هداونددانشیار دکترای داروسازی - متخصص کلینیکال فارماکولوژی

جایی که قلب‌ها دوباره می‌رقصند، از جراحی‌های پیشرفته تا لبخندهایی که جان می‌گیرند

در نبض زندگی، گاهی ریتم تپشِ قلبمان کند می‌شود و نگرانی، همچون هاله‌ای تاریک، بر چشمانمان سایه می‌افکند. در چنین لحظاتی، به دنبال پناهی می‌گردیم که نوایِ امید را دوباره در رگ‌هایمان جاری کند. بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی، با قدمتی به اندازه دغدغه انسان برای زیستن، همچون کلامی آرامش‌بخش در گوشِ بیماران، قصه‌های درمان و تپش دوبارهٔ قلب‌ها را زمزمه می‌کند.

حکایتِ پدری که دوباره خندید

آقا رضا، پدری جوان بود که زندگی‌اش با نبض ضعیف قلب پسرش گره خورده بود. تشخیصِ نارسایی قلبی، طنین اندوه را در خانه‌شان به صدا درآورد. اما امیدشان به بیمارستان شهید رجایی و جراحانِ توانمندش گره خورد. دستانِ ماهر پزشکان و تجهیزات پیشرفتهٔ این بیمارستان، نه تنها جان پسر آقا رضا را نجات دادند، بلکه خنده را دوباره به لب‌هایش و آرامش را به قلبِ خانواده‌شان بازگرداندند. آقا رضا با چشمانی پر از اشکِ شادی می‌گفت: “پزشکان اینجا، نه فقط قلب پسرم را درمان کردند، بلکه به منِ پدر دوباره فرصت خندیدن و امید دادند.”

بیمارستان شهید رجایی، سرآمد دانش و درمانِ قلب

بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی، با پیشینه‌ای درخشان در حوزهٔ درمان‌های قلبی، نامی آشنا در میان ایرانیان است. بخش‌های مختلف این بیمارستان، از جراحی‌های باز قلب و آنژیوگرافی گرفته تا درمان نارسایی‌های قلبی و قلب کودکان، با حضور اساتید و متخصصان برجستهٔ قلب، آماده ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته مطابق با جدیدترین متدهای روز دنیا هستند.

نوآوری، نبضِ تپندهٔ درمان

پزشکان بیمارستان شهید رجایی، علاوه بر تعهد و مهربانی، همواره در تلاشند تا با نوآوری و بهره‌گیری از آخرین روش‌های درمانی، مرزهای علم را در حوزهٔ قلب و عروق جابه‌جا کنند. این امر، باعث شده است که بیمارستان شهید رجایی به عنوان یکی از مراکز پیشرو در درمان انواع بیماری‌های قلبی، از جراحی‌های رباتیک تا درمان‌های سلول‌های بنیادی، شناخته شود و نامش در محافل علمی و درمانی جهان طنین‌انداز باشد.

دردِ بیمار، مرهمِ دستانِ مهربان

در کنار دانش و تخصص، مهربانی یکی از ویژگی‌های بارز پزشکان بیمارستان شهید رجایی است. آن‌ها می‌دانند که بیمارانِ قلبی، بیش از هر چیز به آرامش و همدلی نیاز دارند. با همین نگاهِ همراهانه، آن‌ها توانسته‌اند به عنوان حامیان بیماران در مسیر درمان، قدم برداشته و با صبوری و لطف، مرهمی بر رنجِ بیماران باشند.

سخن آخر

پزشکان بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی، نه تنها با مهارت و تخصص خود، بلکه با مهربانی و تعهدی که دارند، به عنوان فرشتگانِ نجاتِ قلب‌ها، در کنار بیماران ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند تا نبض امید را در وجودشان زنده نگه دارند. این پزشکان دلسوز، نمادِ انسانیت و عشق به حیات هستند و به همین دلیل، نام بیمارستان شهید رجایی، با تپشِ محکمِ درمان و مهربانی، در تاریخِ پزشکی ایران می‌درخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *